Zasady opisywania faktur

Wzór opisu faktury do wydruku

 

Objaśnienia:

NUMER UMOWY I WARTOŚĆ

Jeżeli faktura/rachunek jest wystawiana na podstawie zawartej umowy,  należy podać jej numer  i/lub datę oraz wartość.

DATA WPŁYWU FAKTURY/R-KU

 

DATA WYKONANIA USŁUGI/DOSTAWY TOWARU

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

W przypadku gdy towar nie został dostarczony lub usługa nie została wykonana” należy zamieści taką informację na fakturze. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru/usługi należy sporządzić stosowny protokół i dostarczyć go do Kwestury UJ CM (wzór protokołu tutaj)

 • W przypadku gdy nazwa usługi bądź towaru wpisana na fakturze nie jest precyzyjna, należy opisać rodzaj zakupionej usługi/towaru w sposób umożliwiający jego jednoznaczną klasyfikację.
 • W przypadku konferencji, szkolenia należy dołączyć zgodę kierownika jednostki na finansowanie/ udział, podpisane zlecenie na dokonanie zakupu materiałów.

Jeżeli faktura została opłacona ze środków pracownika, należy dołączyć potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty, potwierdzenie z terminala oraz wskazać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki finansowe.

 

Przykład 1: Zakupu odczynników laboratoryjnych na potrzeby Katedry Mikrobiologii. Potwierdzam odbiór materiałów ujętych w dokumencie.

Przykład 2: Zakupu usługi serwisowej na potrzeby realizacji projektu „Diagnostyka i leczenie grypy”. Potwierdzam wykonanie usług ujętych w dokumencie.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

 

 

Należy wybrać jedno z poniższych źródeł:

 • numer MPK – w przypadku finansowania ze środków na dydaktykę – (miejsce powstawania kosztów wskazujące jednostkę, gdzie koszt jest generowany)
 • symbol elementu PSP – w przypadku finansowania ze środków projektu
 • symbol Centrum Zysku – w przypadku finansowania z wyodrębnionych w strukturze Uczelni obszarów zadaniowych
 • numer zlecenia wewnętrznego – w przypadku finansowania ze środków pozyskanych z darowizn, opłat itp.

Przykład: 82020200

NUMER OBLIGO

Numer rezerwacji środków w budżecie nadawany w systemie księgowym

Przykład: 300109548

MC BANKU

Identyfikator rachunku bankowego w systemie księgowym

Przykład: MC001

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ,

 

Podstawa prawna zastosowania wybranego trybu.

 

Zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych oraz Komunikatem nr 22 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zasad opisywania dokumentów potwierdzających zakup.

 1. dla wydatków do kwoty 3 500 zł netto należy złożyć oświadczenie o treści „Przed realizacją zamówienia dokonano rozeznania rynku z należytą starannością” bez konieczności dołączania zestawienia ofert lub innych dokumentów potwierdzających ich porównanie,
 2. dla wydatków przekraczających 3 500 zł netto do kwoty 10 000 zł netto dla działalności statutowej oraz do kwoty 30 000 zł netto dla działalności finansowanej ze źródeł zewnętrznych oprócz oświadczenia o treści „Przed realizacją zamówienia dokonano rozeznania rynku z należytą starannością” należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonego rozeznania rynku lub zestawienie ofert z oceną i uzasadnieniem wyboru danego wykonawcy,
 3. dla wydatków, dla których nie stosuje się procedury rozeznania rynku z uwagi na konieczność udzielenia zamówienia danemu wykonawcy (np. wykładowcy, specjaliście w danej dziedzinie) dokument zakupowy (faktura, rachunek) winien zawierać uzasadnienie wyboru wykonawcy,
 4. faktury wystawiane na podstawie zawartych umów, w opisie faktury należy podać tą informację,
 5. dla wydatków przekraczających 10 000 zł netto dla działalności statutowej oraz 30 000 zł netto dla działalności finansowanej ze źródeł zewnętrznych do dokumentów zakupowych należy dołączyć kserokopię wniosku o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

zgodnie z nowymi przepisami ustawy Pzp zmienione zostają dotychczas najczęściej stosowane przy opisywaniu faktur podstawy prawne, odpowiednio do niżej przedstawionych przykładów:

 dotychczasowy art. 4 pkt 8) Pzp zamówienie nie podlega ustawie Pzp (poniżej progu 30 tys. euro)
zmieniony zostaje na: ustawy Pzp nie stosuje się (art. 2 ust. 1 pkt 1)
 dotychczasowy art. 4 pkt 4) Pzp umowy z zakresu prawa pracy,
zmieniony zostaje na: ustawy Pzp nie stosuje się (art. 11 ust. 2 pkt 1)
 dotychczasowy art. 4 pkt 3 lit. i) Pzp nabycie własności lub innych praw do nieruchomości (np. najem nieruchomości lub ich zakup)
zmieniony zostaje na: ustawy Pzp nie stosuje się (art. 11 ust. 1 pkt 6)
 dotychczasowy art. 4d ust. 1 pkt 1 Pzp dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych ()
zmieniony zostaje na: ustawy Pzp nie stosuje się (art. 11 ust. 5 pkt 1)

Przykład 1: Ustawy Pzp nie stosuje się (art. 2 ust. 1 pkt 1). Przed realizacją zamówienia dokonano rozeznania rynku z należytą starannością. 

Przykład 2: Wydatku dokonano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art… , Umowa z dostawcą nr 235/1/2017

 

KWALIFIKACJA WYDATKU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O VAT

Należy wybrać jedną z opcji:

 • czynności zwolnione (kwota netto + VAT obciążają budżet)
 • czynności opodatkowane (kwota netto obciąża budżet)
 • czynności mieszane; PRE; premieszane (kwota netto oraz część kwoty VAT obciążą budżet)

DODATKOWE INFORMACJE NIE UJĘTE WYŻEJ

 

Akceptacja merytoryczna wydatku (Kontroli merytorycznej dokonuje Kierownik jednostki, projektu lub)

 

Pieczęć i podpis osoby realizującej zamówienie

 

 

* dotyczy projektów posiadających odrębny r-k bankowy,