Zespół

Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś
e-mail: kwestor@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 84 94
ul. św. Anny 12
pokój nr 36

 • Prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • Współudział w zaciąganiu zobowiązań i zawieraniu umów w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Jednostki podległe:

 


Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
tel.: 12 37 04 306

 

Kierownik Działu
mgr Rafał Majewski
e-mail: rafal.majewski@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 350

 • Bieżące planowanie przepływów finansowych
 • Monitorowanie stanu zadłużenia i należności
 • Kontrola ewidencji majątku
 • Tworzenie regulaminów wewnętrznych
 • Wykonywanie zadań w obszarze kontroli zarządczej

 

Halina Łach – Zastępca Kierownika Działu
e-mail: halina.lach@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 365
pokój nr 10

 • Ewidencja księgowa majątku trwałego
 • Dokonywanie bieżących odpisów amortyzacyjnych
 • Rozliczanie inwestycji
 • Koordynacja wdrożenia modułu SAP „Środki trwałe”

 

mgr Anna Wódczak
e-mail: anna.wodczak@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 365
pokój nr 10

 • Ewidencja księgowa majątku trwałego
 • Dokonywanie bieżących odpisów amortyzacyjnych
 • Rozliczanie inwestycji
 • Uzgadnianie operacji magazynowych

 

Beata Konieczny
e-mail: beata.konieczny@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10

 • Rozrachunki z Dostawcami
 • Obsługa płatności elektronicznych
 • Zaliczki stałe
 • Rozrachunki wewnątrzuczelniane
 • Raporty i sprawozdawczość

 

mgr Anna Wrona
e-mail: an.wrona@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10

 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Obsługa finansowa darowizn i konferencji 
 • Rozrachunki wewnątrzuczelniane
 • Obsługa płatności elektronicznych
 • Raporty i sprawozdawczość

 

lic. Beata Augustyn
e-mail: beata.augustyn@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 312
pokój nr 10

 • Obsługa sekretariatu Zastępcy Kwestora UJ ds. CM
 • Prowadzenie terminarza spotkań
 • Wstępna kontrola formalna dokumentów finansowych
 • Budżety jednostek organizacyjnych

 

mgr inż. Anna Liszka
e-mail: a.liszka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 362
pokój nr 10

 • Obsługa Księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa Księgowa Domów Studenckich
 • Wypłaty stypendiów
 • Monitowanie należności

 


Dział Księgowości i Rozliczeń
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków
  fax: 12 421 74 52 wew. 27

Do zadań działu należy obsługa procesu ewidencji i rozliczania dokumentów księgowych:
– działalności dydaktycznej;
– działalności naukowo-badawczej;
– działalności pomocniczej:
* Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców,
* Studiów niestacjonarnych Wydziału Lekarskiego,
* Studiów niestacjonarnych Wydziału Farmaceutycznego,
* Studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu,
* Ośrodka ds. Kształcenia Podyplomowego;
– projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
– działalności usługowo-badawczej.

 

Główny Specjalista Kierujący Działem
mgr Alicja Kruk
  e-mail: alicja.kruk@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 336

 • Kontrola ostateczna dokumentacji finansowo-księgowej stanowiącej podstawę dokonywania wszelkich płatności w Collegium Medicum.
 • Nadzór merytoryczny nad modułami SAP: FI/FM/CO oraz współpraca z pozostałymi modułami SAP w zakresie integracji systemu.
 • Nadzór nad pracą działu.

mgr Małgorzata JabłońskaZastępca Kierownika
  e-mail: malgorzata.jablonska@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 396 
pokój nr 2

 • Kierowanie, organizowanie i kontrola działalności działu w zakresie działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne) i usługowej
 • Obsługa finansowo-księgowa studiów niestacjonarnych Wydziału Lekarskiego
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego CHARMED
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego POLNOR-RHEUMA
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego LungCARD
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego CANCER
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego EU NAVIGATE
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego I-CARE4OLD
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów Premia na Horyzoncie
 • Koordynacja sprzedaży UJCM, rozliczanie podatku VAT

mgr Katarzyna SodoZastępca Kierownika
  e-mail: katarzyna.sodo@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 309
pokój nr 16

 • Kierowanie, organizowanie i kontrola działu w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej
 • Sprawozdawczość finansowo-księgowa Collegium Medicum
 • Obsługa finansowo-księgowa uczelnianych rachunków dewizowych i płacowych
 • Zamykanie okresów sprawozdawczych w SAP w obszarze CO i FI

mgr Magdalena Michalczewska
  e-mail: magdalena.michalczewska@uj.edu.pl
  tel.: 12 37-04-353
pokój nr 18

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności naukowo-badawczej

mgr Anna Kasperczyk
  e-mail: an.kasperczyk@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 308
pokój nr 16

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności naukowo-badawczej w zakresie wyciągów bankowych i memoriałów
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu ERA – CVD/NEMO
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu ERA – CVD/PLAQUEFIGHT
 • Obsługa rozrachunków płacowych

mgr Monika Michura – pracownik nieobecny
  e-mail: monika.klich@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 -353 wew. 25
pokój nr 18

 • Obsługa finansowo-księgowa Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego EUROPUBHEALTH2
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego SPRINTT
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego COROPREVENTION
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów międzynarodowych współfinansowanych i Premii na Horyzoncie

mgr Małgorzata Kotara
  e-mail: malgorzata.gawron@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 308
pokój nr 16

 • Obsługa finansowo-księgowa projektu GBSTEST
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów norweskich
 • Obsługa finansowo-księgowa działalności dydaktycznej (studia stacjonarne) w zakresie wyciągów bankowych i memoriałów

mgr Adrianna Kowalska-Samek
  e-mail: adrianna.kowalska@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 351
pokój nr 20

 • Analiza i rozliczanie kosztów projektów i programów naukowo-badawczych oraz sprawozdawczość
 • Nadzór nad płynnością finansową projektów nauk-bad. finansowanych z NCN i MNiSzW
 • Dokonywanie rezerwacji środków dotyczących działalności naukowo-badawczej (wynagrodzenia, delegacje, zamówienia)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu LIDER XI – HOLOMED

mgr inż. Anna Manterys
  e-mail: anna.manterys@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 353
pokój nr 18

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności dydaktycznej (studia stacjonarne)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu FAIRVASC

Ewa Marusińska
  e-mail: ewa.marusinska@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 351
pokój nr 20

 • Analiza, rozliczanie, monitorowanie i sprawozdawczość programów naukowo-badawczych (granty badawcze, programy statutowe)
 • Dokonywanie rezerwacji środków dotyczących działalności naukowo-badawczej (wynagrodzenia, delegacje, zamówienia)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu LIDER X-DIAGMASTITIS

mgr Agnieszka Kłyś

  e-mail: agnieszka.klys@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 353
pokój nr 18

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności dydaktycznej
 • Obsługa finansowo-księgowa działalności naukowo-badawczej

 

mgr inż. Magdalena Moszner
  e-mail: magdalena.moszner@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 318
pokój nr 19

 • Obsługa finansowo-księgowa Ośrodka ds Kształcenia Podyplomowego WNoZ
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu NCBiR Gut-brain-immune-HHD
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu strukturalnego POWER „Rozwijaj się i pracUJ”
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego TRANS-SENIOR
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego CARTHAGO
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego EUROPUBHEALTH2
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego SPRINTT
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego COROPREVENTION
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów międzynarodowych współfinansowanych i Premii na Horyzoncie

mgr Dorota Najder
  e-mail: dorota.najder@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 372
pokój nr 2

 • Obsługa finansowo-księgowa Ośrodka ds Kształcenia Podyplomowego WL
 • Obsługa finansowo-księgowa Interdyscyplinarnego Ośrodka Szkoleniowego CM
 • Koordynacja sprzedaży UJCM, rozliczanie podatku VAT
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu Cyberodporność
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu e-POP (3)

mgr Beata Noga
  e-mail: beata.noga@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 372
pokój nr 2

 • Obsługa finansowo-księgowa Ośrodka ds Kształcenia Podyplomowego WF
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów ERASMUS+ (ELLIPSE, CHILDCA, CLILMED, DID-ACT)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego INTERREG
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego FACILITATE
 • Obsługa finansowo-księgowa umowy z Columbia University
 • Obsługa finansowo-księgowa konkursu Najlepsi z Najlepszych
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów Premii na Horyzoncie
 • Obsługa finansowo-księgowa Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców

mgr Beata Nowak
  e-mail: beata1.nowak@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 396
pokój nr 2

 • Obsługa finansowo-księgowa projektów Agencji Badań Medycznych
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu NCBiR DepigmentCosm

mgr inż. Katarzyna Pomierna
  e-mail: katarzyna.pomierna@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 331
pokój nr 19

 • Rozliczanie i sprawozdawczość wybranych projektów naukowo-badawczych
 • Kontroling przydzielonych budżetów jednostkom administracji ogólnouczelnianej, jednostkom pozawydziałowym i obiektom CM
 • Zakładanie oblig – działalność eksploatacyjna
 • Rozliczanie i sprawozdawczość działalności Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu LIDER
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu TECANT

mgr Sylwia Chmiel
  e-mail: sylwia.chmiel@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 334
pokój nr 18A

 • Przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym
 • Rozliczanie delegacji krajowych
 • Wystawianie not obciążeniowych do delegacji i innych wydatków refundowanych
 • Księgowanie wyciągów bankowych dotyczących obsługi zaliczek
 • Wprowadzanie do systemu SAP zaliczek w formie przelewu i autowypłaty
 • Zakładanie oblig

mgr Katarzyna Sołtys
  e-mail: katarzyna.soltys@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 334
pokój nr 18A

 • Przyjmowanie dokumentów finansowych, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym
 • Rozliczanie delegacji krajowych
 • Wystawianie not obciążeniowych do delegacji i innych wydatków refundowanych
 • Księgowanie wyciągów bankowych dotyczących obsługi zaliczek
 • Wprowadzanie do systemu SAP zaliczek w formie przelewu i autowypłaty

lic. Dorota Tomala
  e-mail: dorota.tomala@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 354
pokój nr 18

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności naukowo-badawczej

mgr Katarzyna Topolska
  e-mail: k.topolska@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 351
pokój nr 20

 • Analiza, rozliczanie, monitorowanie i sprawozdawczość programów naukowo-badawczych (granty badawcze, projekty badawcze własne finansowane z subwencji)
 • Dokonywanie rezerwacji środków dotyczących działalności naukowo-badawczej (wynagrodzenia, delegacje, zamówienia)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu : LIDER X – 3D HEART

mgr Tomasz Udała
  e-mail: tomasz.udala@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 331
pokój nr 19

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności usługowej
 • Obsługa finansowo-księgowa konkursu Najlepsi z Najlepszych
 • Obsługa finansowo-księgowa projektów zagranicznych ERASMUS+ (MRAME, SEEEPHI, EICP)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego Giving-Care
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu zagranicznego TIPH
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu NCBR ACESSO 
 • Obsługa finansowo-księgowa studiów niestacjonarnych Wydziału Farmaceutycznego

mgr Bogumiła Ulma
  e-mail: bogumila.ulma@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 354
pokój nr 18

 • Obsługa finansowo-księgowa działalności dydaktycznej (studia stacjonarne)
 • Obsługa finansowo-księgowa projektu NATCo
 • Obsługa finansowo-księgowa wadiów i innych zabezpieczeń