Dział Finansowy i Ewidencji Majątku


Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
  tel.: 12 37 04 306

 

Kierownik Działu
mgr Rafał Majewski
  e-mail: rafal.majewski@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 350

 • Bieżące planowanie przepływów finansowych
 • Monitorowanie stanu zadłużenia i należności
 • Kontrola ewidencji majątku
 • Tworzenie regulaminów wewnętrznych
 • Wykonywanie zadań w obszarze kontroli zarządczej

Halina Łach – Zastępca Kierownika Działu
  e-mail: halina.lach@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 365
pokój nr 10

 • Prowadzenie ewidencji księgowej oraz okresowe uzgadnianie stanu majątku trwałego
 • Dokonywanie bieżących odpisów amortyzacyjnych
 • Rozliczanie inwestycji
 • Koordynacja wdrożenia modułu SAP „Środki trwałe”

mgr Anna Wódczak
  e-mail: anna.wodczak@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 365
pokój nr 10

 • Ewidencja Majątku
 • Prowadzenie ewidencji księgowej oraz okresowe uzgadnianie stanu majątku trwałego
 • Dokonywanie bieżących odpisów amortyzacyjnych
 • Rozliczanie inwestycji
 • Uzgadnianie operacji magazynowych

Beata Konieczny
  e-mail: beata.konieczny@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10

 • Rozrachunki z Dostawcami
 • Obsługa płatności elektronicznych
 • Rozliczanie zobowiązań wobec dostawców
 • Rozliczanie zaliczek stałych
 • Potwierdzanie sald rozrachunków
 • Rozrachunki wewnątrzuczelniane

mgr Anna Wrona
  e-mail: an.wrona@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10

 • Obsługa Księgowa Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Obsługa płatności elektronicznych
 • Księgowanie świadczeń socjalnych
 • Analiza i monitowanie należności z tyt. pożyczek
 • Analiza wykorzystania środków Funduszu
 • Przygotowanie raportów i zestawień

lic. Beata Augustyn
  e-mail: beata.augustyn@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 312
pokój nr 10

 • Obsługa sekretariatu Zastępcy Kwestora UJ ds. CM
 • Prowadzenie terminarza spotkań
 • Obsługa poczty elektronicznej
 • Wstępna kontrola formalna dokumentów finansowych
 • Zakładanie budżetów i raportowanie wydatków dla jednostek organizacyjnych

mgr inż. Anna Liszka
  e-mail: a.liszka@uj.edu.pl
  tel.: 12 37 04 306
pokój nr 10

 • Obsługa Księgowa Domów Studenckich
 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Monitowanie należności
 • Raporty i sprawozdawczość