Z-ca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

Zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum

mgr Dorota Kłyś
  e-mail: kwestor@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 84 94
ul. św. Anny 12
pokój nr 11

  • Prowadzenie rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  • Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  • Współudział w zaciąganiu zobowiązań i zawieraniu umów w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Jednostki podległe: