Wpłaty na konferencje organizowane przez UJ

 
Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
 
 
z dnia 09 czerwca 2016 roku
w sprawie: zasad dokonywania wpłat z tytułu uczestnictwa w konferencjach, zjazdach, szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński
 
Uprzejmie informuję, że wpłaty z tytułu uczestnictwa w organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński konferencjach, zjazdach, szkoleniach itp. finansowanych ze środków jednostek UJ CM lub projektów realizowanych w tych jednostkach winny być dokonywane za pośrednictwem Kwestury Collegium Medicum.
 
W tym celu należy złożyć w Kwesturze wniosek o dokonanie przedpłaty wraz z zobowiązaniem (formularze w załączeniu) wskazując źródło finansowania wydatku. Dokumentem stanowiącym podstawę rozliczenia przez Kwesturę dokonanej przedpłaty jest nota księgowa wewnętrzna, której adresatem jest jednostka UJ CM finansująca wydatek.
 
Dodatkowo informuję, że płatności dokonywane indywidualnie przez uczestników z własnych rachunków bankowych lub przy użyciu własnych kart płatniczych powodują automatycznie wygenerowanie przez Uniwersytet Jagielloński faktur imiennych wystawionych na nazwiska wpłacających i nie mogą być podstawą rozliczenia płatności ze środków UJ CM.
 
Zastępca Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum
mgr Marcin Jędrychowski