Zaliczki jednorazowe

Wnioskowanie

Pracownik wnioskujący składa zaakceptowany Wniosek w Kwesturze. Wniosek jest weryfikowany przez pracownika Kwestury, który sprawdza m. in. dostępność środków w budżecie oraz rezerwuje środki w systemie księgowym. Zastępca Kwestora ds. Collegium Medicum zatwierdza zaliczkę do wypłaty.

 

Wypłata

wypłaty dokonuje się przelewem na konto osobiste Wnioskodawcy lub gotówką w kasie banku obsługującego rachunki bankowe Collegium Medicum

 

Rozliczenie

Pracownik odpowiedzialny za rozliczenie zaliczki składa w Kwesturze CM fakturę lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dokument powinien wcześniej zostać zarejestrowany w jednostce i opisany.

W przypadku, gdy dysponent środków finansowych jest równocześnie akceptującym merytorycznie wydatek, podpis winien być złożony w miejscu przeznaczonym na akceptację merytoryczną. Jeśli zakup dotyczył środka trwałego, do dokumentu winien być dołączony dokument OT .

Jeśli zakup dotyczył materiałów magazynowanych, do dokumentu winien być dołączony dokument PZ.

W przypadku, gdy kwota wydatkowanych przez pracownika środków finansowych przekracza kwotę pobranej zaliczki, Kwestura CM dokonuje zwrotu należnych środków na rachunek osobisty pracownika lub przygotowuje polecenie autowypłaty przez kasę banku obsługującego rachunki bankowe Collegium Medicum.

W przypadku gdy kwota wydatkowanych przez pracownika środków finansowych jest mniejsza niż kwota pobranej zaliczki, pracownik jest zobowiązany zwrócić niewydatkowaną kwotę do kasy banku obsługującego rachunki bankowe Collegium Medicum lub dokonać przelewu na rachunek bankowy Uczelni w terminie określonym na wniosku o zaliczkę.

 

Druk wniosku o przyznanie zaliczki jednorazowej

Druk rozliczenia zaliczki